پرسشنامه ارزیابی میزان ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC

پرسشنامه ارزیابی میزان ارتباط زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC

هدف : تعیین زمینه های تاثیر گذار دو مدل بر یکدیگر و استفاده از این موارد ، در همراستاسازی بهتر و بیشتر دو مدل ، جهت گسترش بهبود سازمانی و کمک به جامعه صنعتی جمهوری اسلامی ایران .

خرید فایل