پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

پرسشنامه خلاقیت ذیل پرسشنامه ۴۰ ماده ای است که توسط دکتر سلطانی تدوین گردیده است. نحوه ی پاسخگویی به آن از طیف لیکرت چهار گزینه ای از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف می باشد.

خرید فایل