پرسشنامه عاطفه خود آگاهی برای بزرگسالان (TOSCA3)

پاسخ دهنده گرامی:

موقعیت هایی كه در این پرسشنامه اشاره شده است، موقعیت هایی هستند كه هر فردی احتمالاً در زندگی روزمره با آن ها مواجهه می شود و چندین واكنش معمول برای آن ها وجود دارد. هنگامیكه هر قسمت را می خوانید سعی كنید كه خودتان را در آن موقعیت تصور كنید. سپس نشان دهید كه با چه احتمالی ممكن است مطابق هر یك از آن شیوه ها رفتار كنید. لطفاً تمام پاسخ ها را درجه بندی كنید، زیرا ممكن است كه افراد در یك موقعیت به شیوه های مختلفی واكنش نشان دهند و یا امكان دارد كه در زمان های مختلف، به طرق متفاوتی عمل نمایند. مثلاً:

– شما صبح شنبه، زود از خواب بیدار می شوید، هوا سرد است و باران می بارد.

به احتمال زیاد

هرگز

الف- برای اطلاع از اوضاع و احوال به دوستی تلفن می زنید.

۵

۴

۳

۲

۱

ب- فرصت اضافی به دست آمده را صرف خواندن روزنامه می كنید.

۵

۴

۳

۲

۱

ج- از اینكه باران می بارد، احساس غمگینی می كنید.

۵

۴

۳

۲

۱

د- از اینكه چرا آنقدر زود از خواب بیدار شدید، تعجب می كنید.

۵

۴

۳

۲

۱

در موقعیت بالا به عنوان مثال، فرد پاسخ دهنده می تواند پاسخ ها را با كشیدن دایره دور یك عدد، درجه بندی نماید. دور ۱ برای پاسخ الف دایره كشیده، زیرا نمی خواهد دوستش را صبح خیلی زود بیدار كند. پس اصلاً احتمال ندارد كه این كار را انجام دهد. دور ۵ برای پاسخ ب دایره كشیده، زیرا تقریباً همیشه، اگر صبح، وقت اضافی داشته باشد، روزنامه می خواند(به احتمال زیاد). دور۳ برای پاسخ ج دایره كشیده، زیرا احتمال انجام آن كار برای او ۵۰ به ۵۰ است. بستگی به اینكه چه نقشه ای برای آن روز داشته باشد، گاهی از باریدن باران غمگین می شود و گاهی نمی شود. دور ۴ برای پاسخ د خط كشیده، زیرا احتمالاً از اینكه صبح خیلی زود بیدار شود، تعجب می كند.

لطفاً بدون حذف هیچ یك از گزینه ها، تمامی آن ها را درجه بندی نمایید.

خرید فایل