پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

برای اندازگیری میزان عزت نفس کوپر اسمیت استفاده شده است که در در برگیرنده ۳۵ جمله یا اظهار نظری است که آزمودنی می بایست احساس واقعی خودش را درباره هریک از جملات در یکی از چهار گزینه :

(کاملا موافق – موافق – مخالف – کاملا مخالف )

که با علامت (×) در مقابل جمله مشخص می شود.

. روش نمره گذاری کوپر اسمیت :

برای نمره گذاری ،امتیاز یک تا چهار در نظر گرفته شده است مثلا در مقابل این جمله :

«دوست دارم همان فردی باشم که اینک هستم»

از چهار گزینه پیشنهادی آزمودنی اگر گزینه کاملاموافقم را علامت بزند (چهار امتیاز) اگر موافقم را بزند سه امتیاز – اگر مخالفم را بزند دو امتیاز – ودر نهایت کاملا مخالفم را انتخاب کند یک امتیاز به آن تعلق می گیرد وهمچنین از بین ۳۵ جمله پرسشنامه تعدادی حالت منفی دارد که نمره گذاری آنها برعکس است ،مثلا «دوستانم

به من اعتماد ندارند»

(امتیاز چهار گزینه کاملا مخالفم – امتیاز سه برای گزینه مخالفم – امتیاز دو برای گزینه موافقم – امتیاز یک به گزینه کاملا موافقم) تعلق می گیرند .

در این پرسشنامه عزت نفس کلی مطرح شده است که در نهایت مجموع امتیازات آزمودنی نمره کل عزت نفس را بدست می دهد که دامنه آن از ۳۵ تا ۱۴۰ متغیر است به عبارتی پایین ترین میزان عزت نفس ۳۵ وبالاترین میزان ۱۴۰ می باشد به طورکلی این وسیله جمع آوری اطلاعات عزت نفس را در ابعاد مختلف مورد سنجش

قرار داده است .

خرید فایل