پرسشنامه منبع کنترل (درونی خارجی)

پرسشنامه Locus of Control

پرسشنامه در قالب ورد و در ۲ صفحه می باشد

دارای ۱۳ سوال

امتیاز بندی:

امتیاز : ۰ – ۱۳

نمره بالا: منبع کنترل خارجی

نمره پایین: منبع کنترل درونی

منابع

خرید فایل