پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر ۱۹۹۰

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر ۱۹۹۰

هدف: شناسایی موانع عمده خلاقیت در فرد.

نحوهتكمیل: برای هر عبارت در سیاهه ذیل با توجه به مقیاس داده شده، بهترین پاسخی كه با سطح توافق یا عدم موافقت شما با عبارت مطابقت دارد را انتخاب كنید.

لطفا هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.

مقیاسها:كاملاً موافقم=۱تا اندازه ای موافقم=۲موافقم=۳مخالفم=۴كاملاً مخالفم=۵

خرید فایل