پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

هدف: سنجش ۵ راهبرد فراشناختی به منظور کنترل افکار مزاحم و ناراحت کننده

پرسشنامه کنترل فکر (ولز و دیویس، ۱۹۹۴) یک ابزار ۳۰ ماده ای است که با هدف بررسی سازمان یافته ی راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه کنترل افکار مزاحم در گروههای گوناگون تدوین شده است. یافته های مربوط به تحلیل عاملی نسخه ی اولیه ی پرسشنامه در مورد دانشجویان، ۶ عامل را شناسایی کرد. این عامل ها راهبردهای رفتاری پرت کردن حواس، راهبردهای شناختی پرت کردن حواس، کنترل اجتماعی، نگرانی، تنبیه و ارزیابی دوباره شامل می شدند. اما در نسخه ی نهایی پرسشنامه، راهبردهای رفتاری و شناختی پرت کردن حواس با یکدیگر ترکیب شدند و یک عامل را تشکیل دادند (به نقل از فتی و همکاران، ۱۳۸۹).

این پرسشنامه (ولز و دیویس، ۱۹۹۴) از یک مقیاس لیکرت ۴ درجه ای برخوردار است (از ۱ «هرگز» تا ۴ «همیشه»). نمره هر عامل از راه مجموع ماده های مربوط به آن عامل بدست می آید. دامنه نمرات برای هر یک از خرده خرده آزمون ها ممکن است بین صفر و هیجده باشد و در همه خرده آزمون ها نمره بالاتر به معنای بیشتر بودن سطح آن متغیر می باشد. سوالات ۵، ۸ و ۱۲ بصورت معکوس نمره گذاری می شوند. (از ۴ «هرگز» تا ۱ «همیشه»)

روایی و پایایی

منابع

خرید فایل