پروژه حقوق و دستمزد اداره برق زنجان

پروژه حقوق و دستمزد اداره برق زنجان

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول :تاریخچه شرکت برق زنجان تاریخچه شرکت توزیع برق.. ۴ وضعیت تأمین برق شهرستان زنجان:۴ فصل دوم : سيستم حقوق و دستمزد اهداف سيستم.. ۶ رابطه كارمند ndash; كارفرما :۷ انواع مزاياي كاركنان :۷ در آمد كاركنان :۸ تعيين سهم كارمند از سود واحد تجاري :۹ محاسبه …