پروژه سنجش میزان آمادگی شركت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP

پروژه سنجش میزان آمادگی شركت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده………………………………………. ۱

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه ……………………………………… ۴

۱-۱- بیان مسئله……………………………… ۷

۲-۱- ضرورت انجام تحقیق…………………………. ۸

۳-۱- اهداف تحقیق……………………………… ۹

۴-۱- فرض های اساسی تحقیق………………………. ۱۰

۵-۱- واژگان كلیدی……………………………. ۱۱

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه……………………………………… ۱۶

بخش اول :

۱-۲- معرفی و ویژگی ها…………………………. ۱۸

۱-۱-۲-سیر تكاملی ERP………………………….. 18

۲-۱-۲-معرفی جامع ERP………………………….. 21

۳-۱-۲- ERP از دیدگاه مدیریتی…………………… ۲۴

۴-۱-۲- تفاوت بین ERP یك بانك اطلاعات مركزی……….. ۲۶

۵-۱-۲- ERP در ایران………………………….. ۲۷

۶-۱-۲- مراحل بهره برداری از یك راه حل ERP……….. 29

۷-۱-۲- بررسی هزینه ها و امكان سنجی ERP…………. 30

۸-۱-۲- استقرار پلكانی ERP راهی برای كاهش هزینه….. ۳۳

۹-۱-۲- مهندسی مجدد ( BPR) و تفاوت آن با ERP……… 38

۱۰-۱-۲- مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری……………… ۴۰

۱۱-۱-۲- مختصری از MRPII, MRP (از زیر سیستمهای erp)….. 44

۱۲-۱-۲-ERPII…………………………………. 49

۱۴-۱-۲- تفاوت ERPII, ERP………………………… 53

۱۵-۱-۲- ERP, MIS………………………………. 53

۱۶-۱-۲- عوامل مؤثر در پیروزی و شکست پروژه های ERP… 55

۱۷-۱-۲- انواع روشهای پیاده سازی ERP از لحاظ وسعت فعالیت ۶۴

۱۸-۱-۲- مباحث انسانی در پیاده سازی پروژه های ERP (نقش نیروی انسانی در انجام پروژه ۶۵

۱۹-۱-۲- اجزای تشکیل دهنده ی سیستم های ERP………. 67

۲۰-۱-۲- امنیت در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ۶۹

۲۱-۱-۲- مزایا و معایب بکارگیری ERP……………… 72

۲۲-۱-۲- چرا سازمان به ERP نیاز دارد؟ (لزوم پیاده سازی) ۷۴

۲۳-۱-۲- گزینه های پیاده سازی ERP ……………… 76

۲۴-۱-۲- معرفی دو عرضه کنندة عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR 78

بخش دوم :

۲-۲- معرفی شرکت آب منطقه ای استان یزد…………… ۸۱

۱-۲-۲- معرفی سازمان…………………………… ۸۱

فصل سوم : روش تحقیق

۱-۳- کلیات روش تحقیق………………………….. ۸۶

۲-۳- روش تحقیق……………………………….. ۹۶

۳-۳- جامعه آماری…………………………….. ۹۷

۴-۳- قلمرو تحقیق……………………………… ۹۷

۵-۳- نمونة آماری……………………………… ۹۸

۶-۳- روش جمع آوری اطلاعات………………………. ۹۸

۷-۳- روش سنجش روایی………………………….. ۹۹

۸-۳- روش سنجش پایایی…………………………. ۹۹

۹-۳- روش تحلیل آماری داده ها جهت آزمون فرضیه ها….. ۹۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

۱-۴- كلیات………………………………….. ۱۰۱

۲-۴- نمودارها و جداول آماری……………………. ۱۰۲

۳-۴- آزمون فرض سؤالات پرسشنامه…………………. ۱۲۳

۴-۴- آزمون فرض گروههای مختلف سؤالات پرسشنامه……… ۱۳۵

۱-۴-۴- حمایت مدیران…………………………… ۱۳۵

۲-۴-۴- ظرفیت تغییر پذیری………………………. ۱۳۶

۳-۴-۴- وجود زیر ساخت های مناسب………………… ۱۳۷

۴-۴-۴- برگزاری دوره های آموزشی………………… ۱۳۸

۵-۴-۴- بکارگیری افراد بصورت تیم های کاری………… ۱۳۹

۶-۴-۴- قدرت پیشبینی و برنامه ریزی سازمان………… ۱۴۰

۷-۴-۴- استفاده کارآمداز گروه مشاوران…………… ۱۴۱

۸-۴-۴- بهره وری مناسب مهندسان حوزه فن آوری اطلاعات… ۱۴۲

۵-۴- پایایی و روایی پرسشنامه………………….. ۱۴۳

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵- مقدمه………………………………….. ۱۴۵

۲-۵- نتیجه گیری همراه با پیشنهادات ……………… ۱۴۶

۳-۵- پیشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب………. ۱۴۸

۴-۵- تیم پروژه………………………………. ۱۴۹

منابع و مأخذ………………………………… ۱۵۰

………………………………………………………………………………………………………

چكیده

سالیان متمادی است كه برنامه های كاربردی مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزیره ای ارائه می شود كه این برنامه ها هیچ ارتباطی با یكدیگر ندارند و بطور مستقل وظایف خود را انجام می دهند.

امروزه با توسعه سازمان ها و ضرروت های ایجاد شده در زمینه دقت، صحت و دسترسی تمامی افراد در كلیه سطوح سازمان به اطلاعاتی یكپارچه استفاده از سیستمی جامع و كامل كه تمامی این خصوصیات را بطور یكجا فراهم سازد امری اجتناب ناپذیر است. در این زمینه با كمك پدیده ای به نام ERP می توان به این مهم نائل گردید.

اما ERP چیست؟ (Enterprise Resource Planning) یا برنامه ریزی منابع سازمان سعی دارد تا عملكرد همه واحدهای شركت را در یك سیستم كامپیوتری یكپارچه نموده و نیازهای مختلف خاص هر واحد را پاسخ گوید.

ERP از طریق یك پایگاه داده واحد انجام می شود، لذا واحدهای مختلف می توانند اطلاعات را ساده تر به اشتراك گذاشته و با هم ارتباط برقرار سازند. در صورتی كه شركت های ارائه كننده، نرم افزار را به درستی نصب كنند مزایای متعددی را برای سازمان به همراه خواهد داشت كه به نكات ذیل می توان اشاره نمود :

– كاهش هزینه ها

– افزایش بهره وری در سازمان

– افزایش بازده سرمایه گذاری

– افزایش قابلیت رقابت پذیری

– دسترسی سریع به اطلاعات جامع و فاقد تناقص

– تسریع در گردش موجودی و نقدینگی

– كاهش سرمایه راكد

– بهبود كیفیت در تمام امور

– كاهش زمان و دوباره كاری و …

نرم افزارهای ERP از ماژول های گوناگون (مالی، منابع انسانی، تولید، فروش، خرید و …) تشكیل شده است. اغلب نرم افزارهای ERP آنقدر منعطف هستند كه شركت های خریدار قادرند تعدادی از ماژولهای مورد نیاز یا همه آنها را نصب كنند . به عنوان مثال شركت خریدار قادر است فقط ماژول های منابع انسانی و مالی را از این بسته نرم افزاری، خریداری، نصب و مورد استفاده قرار دهد. ذكر این نكته ضروری است كه ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتی سازمان از نظر بانك های اطلاعاتی و فرآیندهای سازمانی محسوب شده و به منزله نرم افزاری برای پشتیبانی فرآیندهای داخلی سازمان می باشد.

در این پروژه سعی بر این بوده است تا با تجزیه و تحلیل های دقیق و بررسی ابعاد گوناگون سازمان، میزان آمادگی سازمان را جهت بكارگیری سیستم ERP برآورد نماید، در پایان نیز با ارائه پیشنهادات و راهكارهایی سازمان را در اجرا و استفاده صحیح این سیستم یاری می نماید.

خرید فایل