پژوهش در مورد بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل

پژوهش در مورد بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل

فهرست مطالب

عنوان صفحه

زمینه پژوهش ……………………. ۲

بیان مسئله پژوهش ……………….. ۱۰

اهداف پژوهش ……………………. ۱۰

الف ) اهداف كلی ………………… ۱۰

ب ) اهداف ویژه …………………. ۱۰

فرضیه های پژوهش ………………… ۱۱

تعریف واژه ها ………………….. ۱۱

پیش فرضهای پژوهش ……………….. ۱۳

محدودیت های پژوهش ……………….. ۱۴

الف ) محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر ۱۴

ب ) محدودیت های در اختیار پژوهشگر …. ۱۴

اهمیت پژوهش …………………….. ۱۵

منابع فارسی ……………………. ۱۷

منابع خارجی ……………………. ۱۹


چارچوب پنداشتی…………………… ۲۱

مروری بر مطالعات………………… ۴۹

منابع فارسی…………………….. ۵۸

منابع خارجی…………………….. ۶۰


روش پژوهش ……………………… ۶۳

نوع پژوهش………………………. ۶۳

جامعه پژوهش…………………….. ۶۴

نمونه پژوهش……………………… ۶۴

روش نمونه گیری …………………… ۶۵

مشخصات واحدهای مورد پژوهش………… ۶۶

محیط پژوهش………………………. ۶۶

روش گردآوری داده ها……………… ۶۷

ابزار گردآوری داده ها …………… ۶۷

اعتبار علمی ابزار ………………. ۶۸

اعتماد علمی ابزار……………….. ۶۸

نحوه استفاده از ابزار…………….. ۶۹

نوع و مشخصات داده ها ……………. ۷۰

نحوه تجزیه و تحلیل داده ها …………. ۷۰

ملاحظات اخلاقی……………………. ۷۲

منابع فارسی……………………… ۷۳

منابع خارجی…………………….. ۷۴

نتایج پژوهش…………………….. ۱۵۹

بحث و بررسی یافته ها……………… ۱۵۹

نتیجه گیری نهایی………………….. ۱۸۳

كاربرد یافته های پژوهش…………… ۱۸۶

پیشنهادات برای پژوهش های بعدی…….. ۱۸۸

منابع فارسی…………………….. ۱۹۰

منابع خارجی…………………….. ۱۹۱

…………………………………………………………………………………………………………

بخشی از متن:

زمینه پژوهش

اختلالات انعقادی [۱] ارثی پلاسما بعلت نقص در یك پروتئین انعقادی پدید می آید. دو اختلال وابسته به كروموزوم X یعنی فقدان عوامل VIII و IX مسئول اكثر موارد این اختلالات مادرزادی می باشند. این بیماران در معرض خونریزی شدید و ناتوانی مزمن بوده، نیازمند درمانهای طبی اختصاصی هستند (هاریسون، ۲۰۰۱، ص ۲۳۹).

هموفیلی [۲] اختلال ارثی بصورت كاهش یا فقدان فاكتور VII (یكی از پروتئینهای مسئول تشكیل لخته در پلاسما) می باشد كه منجر به هموفیلی A می شود نوع دیگر آن، هموفیلی نوع B است كه در اثر كاهش فاكتور IX بوجود می آید (گیلبرت [۳]، ۲۰۰۱، ص ۶۷۲).

سطح فاكتور انعقادی VIII و IX در حالت نرمال بین ۱۲۰-۵۰% می باشد. هموفیلی بر اساس سطح پلاسمایی فاكتور انعقادی به سه نوع، هموفیلی شدید [۴] (سطح فاكتور كمتر از ۱% حد نرمال)، متوسط [۵] (۵-۱%) و خفیف [۶] (۲۵-۵%) تقسیم می شود (چودهری [۷]، ۲۰۰۰، ص ۴۵).

اگر چه درمان موثر بیماری هموفیلی به دهه اخیر مربوط می شود ولی هموفیلی در جهان كهن نیز شناخته شده بود. قدیمی ترین دست نوشته ها در مورد چگونگی ظهور بیماری هموفیلی مربوط به متن های یهودی در قرن دوم میلادی است. هموفیلی به عنوان بیماری سلطنتی[۸] نامیده می شود زیرا اعضای خانواده های اصیل در اروپا به آن مبتلا بودند. در اجداد ملكه ویكتوریا [۹] هیچ سابقه ای از هموفیلی نبوده است اما پس از تولد پسرش لئوپلد[۱۰] در سال ۱۸۵۳ كه مبتلا به هموفیلی بود معلوم شد كه ملكه ویكتوریا ناقل هموفیلی بوده و ایجاد بیماری در او در اثر جهش[۱۱] ژنتیكی بوده است. ژن بیماری توسط دختران ملكه در خاندان سلطنتی روسیه، آلمان و اسپانیا نیر انتقال یافت (اسدی، ۱۳۸۰، ص ۲۷).

طبق برآوردهای كلی از هر ده هزار نوزاد پسر یك نفر مبتلا به هموفیلی است.

حدود سه هزار بیمار هموفیل نوع A و حدود ۷۵۰ هموفیل نوع B در كشور ما وجود دارد (شریفیان، ۱۳۷۸، ص ۲۹).

انجمن هموفیلی ایران (۱۳۷۷) گزارش می دهد: در حال حاضر تعداد ۳۲۱۵ نفر بیمار هموفیل A و تعداد ۶۶۸ نفر بیمار هموفیل B وجود دارد. رشد هموفیلی و سایر اختلالات انعقادی حدوداً در حد تشخیص یك فرد در یك روز است یعنی سالیانه ۳۶۰ نفر كه رقم قابل توجهی به نظر می رسد (ص ۳۴).

گیلبرت می نویسد: تخمین زده می شود در حدود ۰۰۰/۱۰ نفر در ایالات متحده مبتلا به هموفیلی می باشند. گزارش ها در مورد میزان شیوع [۱۲] هموفیلی متفاوت است اما میزان یك در ۰۰۰/۲۰ اغلب ذكر می شود. در ۳۰% از موارد ابتلاء به بیماری به دلیل جهش ژنتیكی می باشد كه در این موارد سابقه بیماری در خانواده بیمار وجود ندارد (۲۰۰۱، ص ۶۷۳).

شاوساسمن[۱۳] شیوع هموفیلی A را در انگلستان یك در ۰۰۰/۱۰ جمعیت مردان و هموفیلی B را یك در ۰۰۰/۶۰ از جمعیت مردان گزارش می كند (۱۹۹۹، ص ۴۱).

چودهری می نویسد: شیوع هموفیلی در هندوستان نزدیك به ۱ در ۵۰۰۰ مرد می باشد تخمین زده می شود كه سالانه ۱۳۰۰ كودك مبتلا به هموفیلی در هندوستان متولد می شود و تقریباً ۰۰۰/۵۰ بیمار با هموفیلی A شدید در حال حاضر وجود دارد. این در حالی است كه در كشورهای در حال توسعه تنها ۵% از جمعیت مبتلا به منابع كافی درمانی و مراقبتی دسترسی دارند (۲۰۰۰، ص ۴۵).

تزریق فاكتورهای


[۱] Coagulation disorder

[۲] Hemophilia

[۳] Gilbert

[۴] Severe

[۵] Moderate

[۶] Mild

[۷] Choudhary

[۸] Roual disease

[۹] Princess Victoria

[۱۰] Leopold

[۱۱] Mutation

[۱۲] Incidence

[۱۳] Show susman

خرید فایل