پیامک ساز شکلکی

پیامک ساز شکلکی

پیامک ساز شکلکی

توضیحی درمورد برنامه : تبدیل هر متن فارسی به یک پیامک تصویری(اولین نرم zwnj;افزار TextToAscii فارسی و حتی اولین برنامه TextToAscii انگلیسی برای آندروید)+کامل zwnj;ترین مجموعه پیامک zwnj;های تصویری برای آندروید، درحدود ۲۰۰۰ پیامک تصویری!+شکلک zwnj;ساز فارسی با سه فونت بدون بهم zwnj;ریختگی در …