پیشینه پژوهش و مبانی نظری تعهد سازمانی (فصل دو)

پیشینه پژوهش و مبانی نظری تعهد سازمانی (فصل دو)

در ۳۲صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تعهد سازمانی

سازمان ها برای اداره خود به كاركنان متخصص، كاردان، كارآمد و متعهد نیازمندند. عدم احساس تعلق كاركنان به سازمان و عدم دقت كافی برای انجام وظایفاز معضلات بزرگ دستگاه های اجرایی است. تركخدمت، غیبت، تأخیر، عدم مشاركت و درگیری فعال نیروی كار و سطح پایین عملكرد نیروی انسانی از بارزترین نمونه های این معضلات به شمار می روند كه با تأثیر نامطلوب خود بین نیروی انسانی و سازمان ها فاصله ایجاد م یكنند. برای رفع این مشكل، ارتقاء تعهد از بهترین راه هاست (شائمی و اصغری، ۱۳۸۹).

به اعتقاد آلن و میر، تعهد سازمانی یك ارتباط روانی بین كارمند و سازمان است كه احتما ل خروج داوطلبانة وی از سازمان را كاهش می دهد ( (Allen & Meyer, 1993.

تعهد سازمانی عبارت از حالتی است كه فرد، سازمانی را معرف خود بداند و آرزو كند در عضویت آن سازمان باقی بماند . به عبارت دیگر، تعهد سازمانی یك نگرش دربارة وفاداری كاركنان به سازمان و یك فرایند مستمر است كه به واسطة مشاركت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می رساند (Robbins, 2005).

پورتر و همكارانش (۱۹۷۴) تعهد سازمانی را پذیرش ارز شهای سازمان و درگیر شدن در سازمان تعریف كرده اند به اعتقاد آنها معیارهای اندازه گیری تعهد سازمانی شامل انگیزه بالا ، قبول سازمان و پذیرش اهداف آن،آمادگی برای تلاش فراوان وعلاقه مندی برای حفظ عضویت در سا زمان می باشد . چاتمن و اورایلی[۱] (۱۹۸۶) تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارز شهای یك سازمان ، به خاطر خود سازمان و دوری از ارز شهای ابزاری آن (وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر) تعریف كرده اند (حسینی و مهدی زاده اشرفی، ۱۳۸۸).

یكی از معمولی ترین شیوه های برخورد با تعهد سازمانی آن است كه تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر م یگیرند. بر اساس این روش، فردی كه به شدت به سازمان خود متعهد است، هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشاركت فعال دارد، با آن در می آمیزد و از عضویت در سازمان خود لذت می برد (رضائیان، ۱۳۸۲).

پس به طور خلاصه وفاداری به ارز ش ها و اهداف سازمان، احساس تعلق و وابستگی به ماندن در سازمان را تعهد سازمانی می نامند. در تحقیقی كه توسط می یر و آلن انجام گرفته است مشخص گردید كه هر یك از تعاریف تعهد سازمانی حداقل به یكی از ابعاد سه گانه تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر اشاره می نمایند (Meyer and Allen,1991).

۲-۱۳) سیر تحول مفهوم تعهد سازمانی

۲-۱۳-۱) دوره تاریخی اولیه: تعهد به عنوان شروط جانبی

این عصر بر اساس مفهوم سازی هوارد بکر[۲] است که تعهد را با استفاده از آنچه تئوری شرطی جانبی نامیده می شود، تعریف کرد. این رویکرد یکی از اولین تلاش ها برای ارائه یک چارچوب مفهومی جامع در مورد مفهوم تعهد بود که چشم اندازی کامل را بر اساس رابطه فرد با سازمان ارائه می دهد. مطابق با این تئوری، کارکنان متعهد، متعهد هستند، چون سرمایه گذاری های کاملاً یا نیمه پنهان؛ یعنی “شروط جانبی”؛ دارند، که با باقی ماندن در یک سازمان معین ایجاد می شود. اصطلاح شروط جانبی توسط بکر در سال ۱۹۶۰ برای اشاره به انباشت سرمایه گذاری هایی مطرح شد که توسط فرد ارزش گذاری می شود و در صورتی که وی سازمان را ترک کند، از دست خواهد رفت (Cohen, 2007).

۲-۱۳-۲) دوره تاریخی میانی: نگرش وابستگی روانشناختی

نگرش اصلی عصر دوم توسط پورتر و همکاران در سال ۱۹۷۴ مطرح شد. کانون توجه تعهد از شروط جانبی ملموس به وابستگی روانی که فرد باید به سازمان داشته باشد، جابه جا شد. رویکرد نگرشی مطرح شده توسط پورتر و همکارانش به این صورت تعریف شد: قدرت و شدت نسبی یکی بودن یک فرد با یک سازمان خاص و درگیری و مشارکت در آن. بدین ترتیب تعهد توسط سه عامل مرتبط توصیف شد: ۱- اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان و قبول آن ها، ۲- تمایل به صرف تلاش قابل توجه به خاطر سازمان، ۳- میل قوی به حفظ عضویت در سازمان … (Cohen, 2007)

۲


[۱] Chatman and Oraily

[۲] Howard Becker,1960…

منابع:

  1. ۱٫ ابزری، مهدی، رنجبریان، بهرام، فتحی، سعید، قربانی، حسن، (۱۳۸۸(، ” تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری”، چشم انداز مدیریت”، شماره ۳۱، صفحات ۲۵-۴۲٫
  2. اسلامی،حسن و سیار، ابوالقاسم (۱۳۸۶)،”رفتار شهروندی سازمانی”،ماهنامه تدبیر،شماره ۱۸۷٫
  3. باقری، مسلم, تولایی، روح اله، (۱۳۸۹)، ” بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملكرد سازمان ها”، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال هفتم، شماره ۳۰، صفحات۷۳-۹۶٫
  4. بهاری فر، علی, جواهری كامل، مهدی، (۱۳۸۹)، ” بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی سازمان (با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی)، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال هفتم، شماره ۲۸، صفحات۹۵-۱۱۸٫
  5. پاشا شریفی، حسن، و شریفی، نسترن، (۱۳۸۳)، “روشهای تحقیق در علوم رفتاری”. انتشارات سخن، تهران، چاپ چهارم.
  6. پاکدل، محمدرضا، نائب زاده، شهناز، دهقان دهنوی، حسن، (۱۳۹۰)، ” ارزیابی تاثیر بازارگرایی ، نوآوری و وفاداری مشتری بر عملكرد كسب و كار (مطالعه موردی: گروه پوشاك پل)”، مدیریت بازاریابی، شماره ۱۰، صفحات ۱-۲۵٫
  7. حافظ نیا، محمد رضا، (۱۳۸۷)، “مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی” ، انتشارات سمت، . چاپ چهاردهم، تهران.
  8. ۸٫ حسنقلی‎پور، طهمورث، انصاری، منوچهر ، الهی گل، اكرم ، (۱۳۹۱)، “بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان‎های خدماتی با تاكید بر نقش میانجی رفتار های شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی مطالعه پیمایشی بانك ملت شهر تهران”، فصلنامه مدیریت بازرگانی ، سال چهارم، شماره ۱۱….

خرید فایل