پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس   سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

چیکده پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش rlm;بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک rlm;های دلبستگی و سبک rlm;های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر صورت پذیرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل ۳۲۹ نفر (۱۸۲ دختر و ۱۴۷ پسر) از دانشجویان دانشگاه ………بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه rlm;ای تصادفی نسبتی …