پیش بینی و سیاست گذاری بلند مدت تحلیل کار حد پیش بینی کننده در سازمان های سیاسی در هلند

پیش بینی و سیاست گذاری بلند مدت تحلیل کار حد پیش بینی کننده در سازمان های سیاسی در هلند

Foresight and long-term policy-making: An analysis of anticipatory boundary work in policy organizations in The Netherlands پیش بینی و سیاست گذاری بلند مدت: تحلیل کار حد پیش بینی کننده در سازمان های سیاسی در هلند چکیده سیاست عمومی بر مبنای تحلیل و دانش می باشد. با وجود این، دانش و به ویژه دانش مربوط به آینده عنصر خود مشاهده شده از …