چرا مزایای اجتماعی به صورت نابرابر تقسیم می شوند؟

چرا مزایای اجتماعی به صورت نابرابر تقسیم می شوند؟


چکیده ای از چند اسلاید از پاورپوینت:

اسلاید اول:

نکته! تفاوت در برخورداری از مزایا به نقش هایی مربوط می شود
که افراد بر عهده می گیرند یا به آن ها نسبت داده می شوند.
در خانواده یا میزان بهره مندی مردان از مزایای زنان بیشتر است. فرزندان بزرگ و پسران نسبت به دختران از قدرت بیش تری برخوردارند.

اسلاید دوم:

نابرابری در احترام :
دانشمندی که ماده ی ارزشمند را کشف کرده و هنرمندی که آثار زیبایی را پدید آورده است نسبت به افراد عادی کار خارق العاده ای انجام داده اند و احساس احترام نسبت به آنها پدید می آید.

اسلاید دهم:

افراد در چه شرایطی نابرابری در بهره مندی از مزایای اجتماعی را ناعادلانه محسوب می کنند؟
افراد از لحاظ فردی در پی افزودن به میزان مزایای قدرت، احترام و ثروت خود هستند. دست یابی به مزایا بازندگی در جامعه مسیر
می شود و افراد در محدوده ای که ارزش ها و هنجار ها به آن ها اجازه دهند از این مزایا برخوردار می شوند. چ

اسلاید پانزدهم:

نقش محوری ارزشها در ارزیابی مزایا:
عادلانه یا ناعادلانه دانستن بهره مندی فرد و نقش قبل از هر چیز نوعی داوری ست. داوری بر مبنای معیارها و ارزش ها انجام
می شود پس در ارزیابی مزایا، ارزش ها نقش محوری دارند.

خرید فایل