کارآموزی آزمایشگاه کنترل و کیفیت

کارآموزی آزمایشگاه کنترل و کیفیت

کارآموزی آزمایشگاه کنترل و کیفیت

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول استاندارد چیست؟. ۲ تاريخچه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سير تحول آن. ۲ اداره كل استان تهران. ۴ علامت استاندارد ايران. ۴ علايم استاندارد و كاربردهاي آن. ۵ مزاياي استانداردهاي ايزو. ۶ چشم انداز۷ معرفی.. ۷ زمینه های فعالیت… ۸ سایر فعالیت …