کارآموزی حسابداری بازرگانی و خرید وفروش شرکت

کارآموزی حسابداری بازرگانی و خرید وفروش شرکت

کارآموزی حسابداری بازرگانی و خرید وفروش شرکت

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول:آشنایی با مکان کارآموزی نام سازمان: شرکت شکوه مهر. ۲ چارت سازمانی.. ۳ انواع فعالیت ها۴ نمونه محصولات… ۵ شرح وظایف مدیر مالی.. ۶ شرح وظایف حسابدار. ۸ فصل دوم:ارزیابی بخش zwnj;های مرتبط با رشته علمی کارآموز انبارداری.. ۱۰ سیستم خرید و فروش… …