کارآموزی شرکت آب و فاضلاب

کارآموزی شرکت آب و فاضلاب

کارآموزی شرکت آب و فاضلاب

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: تاریخچه و نمودار سازمانی تاریخچه. ۳ فصل دوم: کلیات مقدمه. ۹ سختي… ۱۲ روشهاي تصفيه مقدماتي نمونه ها۱۳ کلريد.. ۱۴ ازت آلي… ۱۵ سديم.. ۱۶ کلسيم.. ۱۷ آهن.. ۱۹ اکسيژن محلول.. ۲۱ تعيين اکسيژن محلول به روش يدومتري… ۲۲ اکسيژن مورد نياز شيميايي (COD). 23 آب… …