کارآموزی شرکت تولیدی بازرگانی

کارآموزی شرکت تولیدی بازرگانی

کارآموزی شرکت تولیدی بازرگانی

فهرست عناوین فصل اول. ۱ هدف از تأسیس شرکت.. ۲ تاریخچه شرکت.. ۲ محل استقرار شرکت.. ۲ معرفی محصول. ۳ توصیف Rapid UV-TLC.. 4 مرحله استخراج. ۴ مرحله لکه گذاری. ۴ مرحله تفکیک و جداسازی حاصل استخراج. ۵ آشکارسازی. ۵ حساسیت روشCut Off5 صحت.. ۶ مزیت های روش R UV-TLC.. 6 دستورالعمل تولید کیت R …