کاربرد استوکیومتری

کاربرد استوکیومتری

قسمتهایی از متن:

کاربرد استوکیومتری

۱-رادیو ایمونواسی نوعی تجزیه بطریق رقیق کردن ایزوتوپی (IDA) ، جزو استو کیومتری است که در آن عنصر مورد تجریه نشاندار و غیر نشاندار برای پیوند با مقادیر محدود مولکولی که بطور خاص با عنصر مورد تجزیه پیوند می‌دهد، رقابت می‌کند. RIA بطور گسترده در آزمایشگاههای پزشکی برای تعیین هورمونها ، داروها ، ویروسها ، و دیگر گونه‌های آلی در سطح جهان بکار می‌رود. شروع RIA به سالهای ۱۹۵۰ ، با بررسی S.Berson و R.Yalow برروی متابولیسم انسولین B1I در مریض‌های دیابتی بر می‌گردد

Berson و Yalow دریافتند که مریض‌های دیابتی موادی در سرم خون دارند که با انسولین پیوند می‌دهند. آنها مشاهده کردند که انسولین نشاندار و غیرنشاندار با این ماده پیوند دهنده رقابت کرده، و این مقدار انسولین غیرنشاندار موجود ، مقادیر انسولین نشاندار را که پیوند داده متاثر می‌کند. آنها در این مطالعه توانایی روش ، جهت ارزیابی انسولین را دریافتند. RIA از آن زمان تا کنون پیشرفتهای گسترده‌ای را در روشهای پزشکی با کاربردهای وسیع برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم بسیاری از بیو مولکولهای مهم نموده است. ….

وقتی همه علوم به سوی كمال می روند مفاهیم آنها شكل ریاضی می گیرد. آلفرد نورث وایتهد بین تعداد اتم عنصر هایی كه یك ماده را می سازند ؛روابط كمی وجود دارد كه این روابط را با فرمول های شیمیایی نمایش می دهند.عنصرها؛به نسبت جرمی معین باهم وارد واكنش می شوند

و تركیب شیمیایی رامی سازند.

پس در یک ترکیب خاص درصد عنصرهای سازنده آن معین و ثابت است .

به کمک ترکیب درصد عنصرهای سازنده یك ماده مركب شیمیایی می توان فرمول تجربی آن ماده را به دست آورد.

فرمول تجربی هرماده شیمیایی نسبت اتمی عنصر های سازنده تركیب رانشان می دهد.با در دست داشتن جرم مولكولی؛ می توان فرمول مولكولی تركیب راتعیین نمود.

یك مولكول در فرآیندهای فیزیكی وشیمیایی به صورت یك واحد عمل می كند.

استوكیومتری یك تركیب شیمیایی:

فرمول شیمیایی؛ تركیب اتمی یك ماده خالص است كه به كمك نمادهای شیمیایی نوشته می شود.

درفرمول شیمیایی برای نشان دادن نوع عنصرازنمادشیمیایی وبرای مشخص كردن تعداد نسبی عنصرها از اعدادی به صورت زیروند استفاده می شود. برای مثال: فرمول شیمیایی سدیم اكسید به صورت Na2O می باشد؛ كه نشان می دهد در بلور این تركیب یونی به ازای هراتم اكسیژن دو اتم سدیم وجود دارد. اگر در فرمول شیمیایی نماد عنصری زیروند نداشته باشد؛ به این معنی است كه تعداد آن عنصر در واحد مولكولی ماده ؛یك است.

….

خرید فایل