کاربرد فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی برای تقویت استراتژی نیروی آبی در پنال

کاربرد فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی برای تقویت استراتژی نیروی آبی در پنال

Analytical hierarchy process (AHP) application for reinforcement of hydropower strategy in Nepal کاربرد فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی برای تقویت استراتژی نیروی آبی در پنال چکیده هدف این مطالعه تحلیل اجرای انرژی آب در پنال در طی چند دهه گذشته و شرح پیشنهادات برای مقیاس مناسب توسعه انرژی آبی برای پنال می باشد. تغییر …