کاربرد نظریه صف بندی در مراقبت بهداشتی (مرور پیشینه)

کاربرد نظریه صف بندی در مراقبت بهداشتی (مرور پیشینه)

Application of queueing theory in health care: A literature review کاربرد نظریه صف بندی در مراقبت بهداشتی (مرور پیشینه) چکیده این مقاله، کمک و کاربرد نظریه صف بندی در حوزه مسائل مدیریت مراقبت بهداشتی را مورد بررسی قرار می دهد. به طوریکه یک سیستم دسته بندی در حوزه مراقبت های ویژه پیشنهاد می کند که با کمک …