کاربرد RS در پروژه های بارور سازی ابر ها در ایرانموضوع مورد بحث کاربرد RS در پروژه های باروری ابرها در ایران میباشداین سمینار در سال ۸۹ در کشور عمان برگزار شد و سپس با استفاده از تکنولوژی RS جهت کمک در پیش بینی باروری ابرها ارائه شددر اینجا توضیحات ارائه شده و اسلاید های مرتبط با آن را مشاهده می کنید

کاربرد RS در پروژه های بارور سازی ابر ها در ایران

خرید فایل