کامپاننت هوشمند اتصال تیرورق به ستون

کامپاننت هوشمند اتصال تیرورق به ستون

کاربرد این اتصال در نرم افزار تکلا استراکچر میباشد به نحوی که بصورت هوشمند با وارد کردن نوع و ابعاد المانها اتصال را ایجاد مینماید …