کتاب آنالیز عددی باردن و فیرز ویرایش هشتم(به همراه حل المسائل)

کتاب آنالیز عددی باردن و فیرز ویرایش هشتم(به همراه حل المسائل)

کتاب آنالیز عددی باردن و فیرز ویرایش هشتم(به همراه حل المسائل)

Book title:Numerical Analysis Author(s):Richard Burden, J. Faires کتاب ldquo;آنالیز عددی rdquo; نوشته ی باردن و فیرز، مقدمه ای بر روش های تقریبی نوین است که چگونگی و چرایی استفاده از تکنیک های عددی را توضیح می دهد. نویسندگان این کتاب سعی بر گسترش درک شهودی دانشجو برای کمک به آموزش روش های ارائه شده در …