کتاب مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته مایکل لای ویرایش چهارم (به همراه حل المسائل)

کتاب مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته مایکل لای ویرایش چهارم (به همراه حل المسائل)

کتاب مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته مایکل لای ویرایش چهارم (به همراه حل المسائل)

Book title:Introduction to Continuum Mechanic Author(s):W. Michael Lai, David Rubin, Erhard Krempl کتاب ldquo;مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته rdquo; نوشته ی مایکل لای برای مدت ۳۵ سال در تدریس درس مکانیک محیط پیوسته برای دانشجویان کارشناسی ارشد استفاده و آزمایش شده است. این کتاب در بسیاری از دانشگاه های دنیا به …