کلاس های بازیگری استلا آدلر

کلاس های بازیگری استلا آدلر

کلاس های بازیگری استلا آدلر

بازیگری عمل کردن است، بازیگر باید قوی باشد، پرورش قدرت تصور، دنیای نمایش را آن خود کنید، اهرم zwnj;های کنترل بازیگری را به دست بگیرید، یادگیری کنش zwnj;ها، کنش zwnj;ها را عملی کنید، واژه zwnj;نامه zwnj;ای از کنش zwnj;ها درست کنید، کنش zwnj;های پیچیده، درک متن، ویژگی zwnj;های شخصیت نمایش، …