۵۰۰-بتن ریزی توام با حفاری

500-بتن ریزی توام با حفاری

۵۰۰-بتن ریزی توام با حفاری

۵۰۰-بتن ریزی توام با حفاری …