نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کد درس: ۱۲۳۱۰۱۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کد درس: ۱۲۳۱۰۱۸ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کد درس: ۱۲۳۱۰۱۸ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- حقوق بین الملل عمومی ۱ کد درس: ۱۲۲۳۰۱۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- حقوق بین الملل عمومی ۱ کد درس: ۱۲۲۳۰۱۱ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی حقوق بین الملل عمومی ۱ کد درس: ۱۲۲۳۰۱۱ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی …

ادامه نوشته »

جغرافیای بین النهرین

جغرافیای بین النهرین چکیده مختصري درباره جغرافيايي طبيعي بين النهرين فصل اول ساختار اجتماعي موقعيت برده ها روابط خانوادگي ساكنان درون شهرها و بيرون شهرها موقعيت پادشاه در جامعه بين النهرين موقعيت همسر شاه كاخ شاهي معبد و كاهنان فصل دوم واقعيتهاي مالي و اقتصادي مالكيت زمينهاي … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- سازمانهای بین المللی کد درس: ۱۲۳۱۰۱۱

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- سازمانهای بین المللی کد درس: ۱۲۳۱۰۱۱ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی سازمانهای بین المللی کد درس: ۱۲۳۱۰۱۱ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- روش تحقیق در علوم سیاسی ۲ ب کد درس: ۱۲۳۱۰۱۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- روش تحقیق در علوم سیاسی ۲ ب کد درس: ۱۲۳۱۰۱۶ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی روش تحقیق در علوم سیاسی ۲ ب کد درس: ۱۲۳۱۰۱۶ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- روش تحقیق در علوم سیاسی ۱ الف کد درس: ۱۲۳۱۰۰۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- روش تحقیق در علوم سیاسی ۱ الف کد درس: ۱۲۳۱۰۰۵ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی روش تحقیق در علوم سیاسی ۱ الف کد درس: ۱۲۳۱۰۰۵ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ کد درس: ۱۲۲۹۰۰۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ کد درس: ۱۲۲۹۰۰۶ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ کد درس: ۱۲۲۹۰۰۶ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- دیپلماسی و رقتار سیاسی در اسلام کد درس: ۱۲۳۱۰۲۶

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- دیپلماسی و رقتار سیاسی در اسلام کد درس: ۱۲۳۱۰۲۶ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی دیپلماسی و رقتار سیاسی در اسلام کد درس: ۱۲۳۱۰۲۶ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- دیپلماسی و آداب کنسولی کد درس: ۱۲۳۱۰۱۷

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- دیپلماسی و آداب کنسولی کد درس: ۱۲۳۱۰۱۷ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی دیپلماسی و آداب کنسولی کد درس: ۱۲۳۱۰۱۷ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- خلیج فارس و مسائل آن کد درس: ۱۲۳۱۰۲۸

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- خلیج فارس و مسائل آن کد درس: ۱۲۳۱۰۲۸ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی خلیج فارس و مسائل آن کد درس: ۱۲۳۱۰۲۸ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- حقوق بین الملل عمومی ۲ کد درس: ۱۲۲۳۰۱۲

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- حقوق بین الملل عمومی ۲ کد درس: ۱۲۲۳۰۱۲ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی حقوق بین الملل عمومی ۲ کد درس: ۱۲۲۳۰۱۲ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- حقوق بین الملل خصوصی کد درس: ۱۲۲۳۰۱۵

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- حقوق بین الملل خصوصی کد درس: ۱۲۲۳۰۱۵ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی حقوق بین الملل خصوصی کد درس: ۱۲۲۳۰۱۵ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی-حقوق بین الملل اسلامی کد درس: ۱۲۲۳۰۱۴

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی-حقوق بین الملل اسلامی کد درس: ۱۲۲۳۰۱۴ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی حقوق بین الملل اسلامی کد درس: ۱۲۲۳۰۱۴ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کد درس: ۱۲۲۳۰۰۹

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کد درس: ۱۲۲۳۰۰۹ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کد درس: ۱۲۲۳۰۰۹ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- حقوق اساسی کد درس: ۱۲۲۳۰۱۰

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- حقوق اساسی کد درس: ۱۲۲۳۰۱۰ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی حقوق اساسی کد درس: ۱۲۲۳۰۱۰ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید. …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی-حقوق اداری-کلیات و ایران کد درس: ۱۲۲۳۰۱۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی-حقوق اداری-کلیات و ایران کد درس: ۱۲۲۳۰۱۳ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی حقوق اداری-کلیات و ایران کد درس: ۱۲۲۳۰۱۳ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی-جنبش های اسلامی معاصر کد درس: ۱۲۳۱۰۰۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی-جنبش های اسلامی معاصر کد درس: ۱۲۳۱۰۰۳ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی جنبش های اسلامی معاصر کد درس: ۱۲۳۱۰۰۳ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی کد درس: ۱۲۲۷۰۰۳

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی کد درس: ۱۲۲۷۰۰۳ نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی کد درس: ۱۲۲۷۰۰۳ شامل بیش از ۱۲ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده …

ادامه نوشته »